+420 222 314 458 Ackermann & Partners s.r.o. Sokolovská 131/86 186 00 Praha - Karlín Česká republika

Nezbytné dokumenty pro vízum Kontrola stavu objednávky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanoví postup společnosti Ackermann & Partners s.r.o. při poskytování služeb (dále jen „Služba“) v rámci své nabídky podnikatelským subjektům (dále jen „Klient“) při jejich pronikání na trhy.

1.2 Podmínky upravují služby, které jsou poskytovány Ackermann & Partners s.r.o. v České republice i v zahraničí.

II. Definice pojmů

  • Sídlo Ackermann & Partners s.r.o. – Office Centrum Zirkon, Sokolovská 86, 186 00 Praha 8, Karlín, ČR
  • Centrální kancelář Ackermann & Partners s.r.o. - Office Centrum Zirkon, Sokolovská 86, 186 00 Praha 8, Karlín
  • Klient - podnikatelský subjekt poptávající Služby
  • Nabídka služeb - aktuální platný seznam nabízených Služeb
  • Nabídka - zpracovaná poptávka Klienta
  • Objednávka - závazná poptávka Služby Klientem
  • Služba - realizovaná zakázka poskytnutá Klientovi na základě jeho objednávky
  • Elektronické on-line produkty a služby - online formuláře Ackermann & Partners s.r.o.

III. Základní podmínky pro poskytnutí Služby

3.1 Příslušná Služba je uvedena v aktuální Nabídce služeb Ackermann & Partners s.r.o., která je uveřejněna v záložce Služby na webové stránce Ackermann & Partners s.r.o. (viz: http://www.ruskaviza.cz). Ackermann & Partners s.r.o. si přitom vyhrazuje právo provádět změny v této Nabídce v návaznosti na změnu podmínek a v zájmu stálého rozvoje služeb, v případě jakož i v případě neovlivnitelných jevů (např. vyšší moc).

3.2 Aktuální ceny za jednotlivé Služby jsou pak uveřejněny takto:

  1. cena za konzultační a asistenční Službu Ackermann & Partners s.r.o. se řídí stanovenou hodinovou sazbou uvedenou v přílohách smlouvy o spolupráci 
  2. cena za elektronické on-line produkty a služby je uvedena vždy včetně všech poplatků (konzulárních i servisních) a včetně DPH, pokud není uvedeno ve Službě jinak

3.3 Službu na podporu exportu může získat kterýkoliv Klient realizující export resp. zamýšlející uplatnit svoje zboží nebo služby na zahraničních trzích při splnění těchto podmínek:

IV. Objednání Služby

4.1. U nabízených služeb Ackermann & Partners s.r.o. Klient předá Ackermann & Partners s.r.o. objednávku k poskytnutí požadované služby formou online objednavky  (viz: http://www.ruskaviza.cz) , e-mailem nebo osobně na všech oficiálních kontaktních místech Ackermann & Partners s.r.o., tj. na centrále Ackermann & Partners s.r.o., nebo zahraničním zastoupení Ackermann & Partners s.r.o.

V. Uzavření smluvního vztahu

5.1 Za datum vzniku smluvního vztahu mezi Ackermann & Partners s.r.o. jako dodavatelem a Klientem v postavení odběratele je u konzultačních a asistenčních služeb považována prokazatelná akceptace nabídky Klientem. U elektronické on-line objednávky a služeb vzniká smluvní vztah akceptací objednávky Klienta. Telefonicky objednávaná služba je dodatečně potvrzena buďto e-mailem ze strany Klienta nebo osobně na všech oficiálních kontaktních místech Ackermann & Partners s.r.o., tj. na centrále Ackermann & Partners s.r.o., nebo zahraničním zastoupení Ackermann & Partners s.r.o.

5.2 V souladu s Podmínkami vzniká Ackermann & Partners s.r.o. povinnost realizovat plnění požadované Služby okamžikem uhrazení faktury Klientem nebo jinak předem dohodnutém způsobu platby.

5.3 Neurčí-li Ackermann & Partners s.r.o. jinak, je každá realizace požadované Služby samostatným smluvním vztahem mezi Ackermann & Partners s.r.o. a Klientem, který se uskutečňuje podle pravidel upravených Podmínkami, případně metodickým pokynem závazným pro danou Službu

5.4 Vyskytnou-li se události, které částečně nebo úplně znemožní plnění povinností vyplývajících z Podmínek anebo ze smlouvy, je smluvní strana, u níž se vyskytl případ vyšší moci, o tom povinna informovat druhou smluvní stranu a společně podniknout vhodné kroky k nápravě.

VI. Práva a povinnosti Klienta

6.1 Klient je povinen v objednávce Služeb uvest veškeré údaje (i osobní), přesně dle požadavků konkrétního druhu služby, kterou si objednává a které jsou uvedeny jako povinné v objednávkovém formuláři danné služby. Po obdržení objednávky je Klientu zasláno potvrzení o přijetí s žádostí o překontolování uvedených údajů v jeho objednávce, aby se předešlo případným opomenutím v objednávce ze strany Klienta. Ihned po obdržení objednávané a realizované Služby si Klient překontroluje správnost uvedených údajů. Na pozdější upozornění nebude brán zřetel.

6.2 Klient je povinen uhradit cenu Služby předem a to na základě vystavené, osobně předané nebo e-mailem zaslané faktury Ackermann & Partners s.r.o., neni-li v objednávce dojednano jinak.

6.3 Klient povinen bez  zbytečného odkladu po obdržení potvrzení o přijetí objednávky Ackermann & Partners s.r.o. zaslat požadované doklady (nutné k zajištění Služby) do centrální kanceláře Ackermann & Partners s.r.o. ( nebo na jiné předem dohodnuté kontaktní místo Ackermann & Partners s.r.o. či zahraniční zastoupení ). Klient bere na vědomí, že příslušný zastupitelský úřad může v přůběhu řízení požadovat předložení dalších dokumentů, o čemž bude Ackermann & Partners s.r.o. Klienta informovat a Klient je povinen takové další dokumenty ihned poskytnout.

6.4 Pokud se Klient po podání objednávky rozhodne tuto objednávku vzit zpět nebo smlouvu s Ackermann & Partners s.r.o. ukončit před vyřízením objednávané Služby, má Ackermann & Partners s.r.o. nárok na úhradu poměrné části odměny za již provedené úkony odpovídající vynaloženým nákladům, nejméně však ve výši 1000 Kč bez DPH. 

6.5 V případě, že u již provedené online objednávky Klientem dojde k následnému stornování objednávky Klientem po termínu připsání jeho platby za Službu na účet Ackermann & Partners s.r.o. a Ackermann & Partners s.r.o. uvedenou platbu tomuto Klientovi vrátí, bude Ackermann & Partners s.r.o. účtovat Klientovi storno poplatek ve výši odpovídající vynaloženým nákladům, minimálně však 1000,- Kč bez DPH.

6.6. Klient je povinen včas a ve stanovené lhůtě nejpozději však do 10-ti dnů po oznámení o vyřízení objednané Služby si převzít zpět svůj cestovní doklad, cestovní pas nebo jiný osobní doklad (dále jen Doklad), který byl Klientem předán do Ackermann & Partners s.r.o.  za učelem poskytnutí objednané Služby a tento Doklad byl pro vybraný druh služby nezbytný. V případě, že tento poskytnutý Doklad nebude Klientem zpět převzat ve stanovené lhůtě, s ohledem na ochranu osobních údajů uloží  Ackermann & Partners s.r.o.Doklad do bankovní úchovy (schránky). Za tuto úschovu bude Klientovi účtováno úložné ve výši 500,- Kc s DPH za každý započatý měsic. 

6.7 Klient má právo v případě výhrad vůči plnění dané Služby zahájit reklamační řízení, jehož účelem je porovnání shody mezi obsahem akceptované Služby dle odst. 5.1 Podmínek a dodaným plněním.

VII. Práva a povinnosti Ackermann & Partners s.r.o.

7.1 Ackermann & Partners s.r.o. je oprávněn k odměně podle článku VIII. Podmínek za provedenou Službu pro Klienta.

7.2 Ackermann & Partners s.r.o. je oprávněn vyžadovat na Klientovi součinnost k realizaci dohodnuté Služby, pokud si to vyžaduje charakter dané Služby.

7.3 Ackermann & Partners s.r.o. je povinen při zařizování Služby chránit jemu známé zájmy Klienta a je povinen oznámit Klientovi všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu jeho příkazů.

7.4 Ackermann & Partners s.r.o. je povinen zajistit utajení získaných důvěrných informací Klienta způsobem obvyklým pro utajování takových informací. Tato povinnost platí i po skončení smluvního vztahu s Klientem.

7.5 Ackermann & Partners s.r.o. po dohodě s klientem je oprávněn pověřit realizací požadované asistenční a konzultační služby další subjekt. Odpovědnost za kvalitu výstupu služby zůstává na straně Ackermann & Partners s.r.o..

7.6 Ackermann & Partners s.r.o. je oprávněn na základě vlastního uvážení pozastavit nebo odmítnout realizaci Klientem požadované Služby např. za situace, kdy by plnění konkrétní Služby bránily zvláštní okolnosti (např. vyšší moc) nebo by plnění předmětné Služby bylo spojeno se značně vysokými náklady, které nemohly být Ackermann & Partners s.r.o. předpokládány v době potvrzení objednávky dané Služby.

VIII. Odměna za Službu a platební podmínky

8.1 Odměna Ackermann & Partners s.r.o. za poskytnutou Službu se řídí platnými cenami uvedenými v příslušné Nabídce v návaznosti na odst. 3.2 Podmínek.

8.2 Ackermann & Partners s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat úhradu odměny na základě faktury vystavené Klientovi v souladu s odst. 5.2 Podmínek, se splatností danou charakterem objednávané služby (expres, standart, atd.). 

IX. Nakládání s poskytnutou Službou

9.1 Ackermann & Partners s.r.o. umožňuje Klientovi dodanou Službu využít pouze pro jeho vlastní interní potřebu. Je výslovně zakázáno, aby Klient tuto Službu poskytl (bez ohledu zda úplatně nebo bezúplatně) kterékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Ackermann & Partners s.r.o..

9.2 Ackermann & Partners s.r.o. si vyhrazuje autorská práva a případně jiná práva duševního vlastnictví k realizované Službě.

X. Záruka a reklamační řízení

10.1 Odpovědnost Ackermann & Partners s.r.o. za Služby se řídí podle obecně závazných právních předpisů České republiky. Ackermann & Partners s.r.o. je oprávněn upravit záruční podmínky odlišně pro různé typy Služeb.

10.2 V případě písemných výhrad ze strany Klienta vůči dodané Službě je Klient oprávněn požádat o prošetření předložením písemné žádosti doručené Ackermann & Partners s.r.o. nejpozději do 15 dnů od realizace dané Služby.

10.3 Ackermann & Partners s.r.o. rozhodne o uplatněné reklamaci nebo stížnosti do 30 dnů od doručení žádosti Klienta.

XI. Storna

11.1 V případě, že dojde ke stornování objednávky Klientem, nebo Klient nenaplní podmínky po uzavření smlouvy mezi Klientem a Ackermann & Partners s.r.o., proces se řídí dle Podmínek uvedených v odst. 6.4. a odst. 6.5.

XII. Sankce

12.1 Ackermann & Partners s.r.o. je oprávněn aplikovat smluvní pokutu, jestliže Klient poskytl obdrženou Službu Ackermann & Partners s.r.o. třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Ackermann & Partners s.r.o.. V takovém případě je Ackermann & Partners s.r.o. oprávněn požadovat po Klientovi smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč bez DPH.

12.2 Smluvní pokutu může Ackermann & Partners s.r.o. uložit i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Ackermann & Partners s.r.o. na náhradu škody.

12.3 V případě prokazatelného poškození dobrého jména Ackermann & Partners s.r.o. ze strany Klienta je Ackermann & Partners s.r.o. oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč bez DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Ackermann & Partners s.r.o. na náhradu škody.

12.4 Pro případ prodlení Klienta s úhradou za Službu je Ackermann & Partners s.r.o. oprávněn požadovat po Klientovi úroky z prodlení v zákonem stanovené výši. Uplatněním požadavku na úroky z prodlení není dotčen nárok Ackermann & Partners s.r.o. na náhradu škody.

XIII. Závěrečná usnesení

13.1 Podmínky jsou nedílnou součástí smluvních vztahů uzavřených mezi Ackermann & Partners s.r.o. a Klientem.

13.2 Vztahy výslovně neřešené Podmínkami budou realizovány podle obecně závazných právních předpisů České republiky zejména obchodního zákoníku.

13.3 Všechny spory vzniklé nebo související s poskytováním Služby pro Klienta, které se nepodaří vyřešit smírem, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení s vyloučením obecných soudů podle zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem jednání bude Praha a jednacím jazykem bude čeština.

13.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky Ackermann & Partners s.r.o. plati s účinností od 1.11.2015 po dobu neurčitou nebo až do doby jejich odvolání ze strany Ackermann & Partners s.r.o. a nahrazení novými všeobecnými obchodními podmínkami na základě výlučného uvážení Ackermann & Partners s.r.o..